top of page

Algemene voorwaarden techniekaatje

www.techniekaatje.nl  06-38029196  Karin@techniekaatje.nl

 

Opzeggen: info@techniekaatje.nl

 

 

1. Inschrijving/lidmaatschap

1.1 Na het volgen van de kennismakingsles kan je worden ingeschreven voor de reguliere vrije les.

1.2 Na inschrijving is de ingeschrevene lid van techniekaatje.

1.3 Het lidmaatschap vervalt pas na schriftelijke opzegging.

1.4 De leden geven toestemming voor gebruik van beeldmateriaal dat is gemaakt tijdens de lessen.

1.4 Uitsluitend te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van techniekaatje.

1.5 techniekaatje gebruikt verstrekte gegevens alleen voor eigen administratie.

 

2. Lidmaatschap en opzeggen

2.1 Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

2.2 Het lidmaatschap is niet tussentijds opzegbaar. (zie 5.3).

Dit geldt ook indien u niet meer of slechts gedeeltelijk van de lessen gebruik kunt maken.

2.3 De looptijd voor de vrije lessen bij techniekaatje is telkens van de 2e week september tot de  2e week juli.

2.4 Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de tikkie stopgezet met inachtneming van de  opzegtermijn.

2.5 Opzegging van een lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per e-mail aan info@techniekaatje.nl

 

3. De kosten en betaling

3.1 De kosten van het lidmaatschap worden voldaan d.m.v. een tikkie.

3.2 Betaling van de contributie kan alleen geschieden via de tikkie-app, die gedownload moet worden.

3.3 U krijgt een betaalverzoek per kwartaal dat na accordering van uw rekening wordt afgeschreven.

3.4 Het verzoek vindt plaats een week voor aanvang van het nieuwe kalender kwartaal.

3.5 Het lid dient voor een probleemloze betaling van de contributie zorg te dragen.

3.6 Indien het niet mogelijk blijkt het verschuldigde bedrag te incasseren, heeft techniekaatje het recht het lid de les te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

3.7 De contributie wordt per periode vooruit betaald. Er vindt geen restitutie plaats.

3.8 techniekaatje behoudt zich het recht voor tarieven en algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en tevens om jaarlijks een prijsverhoging door te voeren ten aanzien van het lidmaatschap volgens de indexering van het CBS.

3.9 techniekaatje zal één maand voor de ingangsdatum van een prijsverhoging het nieuwe tarief kenbaar maken.

3.9.1.Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6% of meer, heeft het lid het recht het lidmaatmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking prijsverhoging schriftelijk per e-mail te ontbinden.

3.9.2.Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van het nieuwe tarief.

 

4. Huisregels

4.1 Bij binnenkomst meldt het lid zich bij de docent.

4.2 In het lokaal moeten dichte schoenen worden gedragen. Klus kleding wordt geadviseerd. techniekaatje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bevuiling van of beschadiging aan kleding.

4.3 Houd het lokaal netjes, het wordt ook gebruikt door andere groepen.

4.4 techniekaatje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen door het niet na leven van de veiligheidsregels, of diefstal en vernieling van eigendommen van leden.

4.5 Er is geen les op officiële feestdagen. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om de les geheel of gedeeltelijk af te zeggen in geval van onvoorziene omstandigheden.

4.6 In geen van deze gevallen gaan wij over tot restitutie van contributie.

 

5. Looptijd lidmaatschap

5.1 De volledige periode beslaat 34 weken en start 2 weken na de zomer-schoolvakantie.

5.2 Het lidmaatschap loopt, ongeacht de startdatum, tot twee weken voor de zomer-schoolvakantie

5.3 Het lidmaatschap wordt na de vaste looptijd van 1 jaar zonder correcte of tijdige opzegging stilzwijgend verlengd.

 

6. Algemeen

6.1 Leden wordt verzocht een dag voor aanvang van de les af te zeggen.

6.2 Lessen kunnen NIET ingehaald worden in een andere les.

6.3 Bij minder dan 5 aanwezige kinderen voor een les, behouden wij ons het recht voor de les te laten vervallen.

6.4 Mocht er door omstandigheden een les niet doorgaan, laten wij u dit weten via een appje.

6.5 Tijdens de les mogen de ouders niet in het lokaal aanwezig zijn om bij hun kind te blijven of om

naar de les te kijken, met uitzondering van het helpen en begeleiden van het lid met opruimen en schoonmaken aan het einde van de les.

6.6 Tijdens feestdagen en in de schoolvakanties gaan de lessen van techniekaatje niet door, tenzij anders vermeld.

 

7. Communicatie

7.1 Algemene informatie over de lessen gaat zoveel mogelijk via de techniekaatje-dinsdag app groep.

 

8. Veiligheid

8.1 techniekaatje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen door het niet na leven van de veiligheidsregels.

8.2 Leden zijn gehouden aan de veiligheidsvoorschriften van de docent van techniekaatje;

Zowel over het gebruik van het lokaal, als gereedschappen en materialen.

8.3 Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en wanneer een lid hierover een derde waarschuwing heeft gehad, behoudt techniekaatje zich het recht voor deelname aan de les te weigeren of voort te zetten. Betreffende contactperson(en) worden in een dergelijk geval direct ingelicht. Het lidmaatschap wordt dan direct stop gezet. Restitutie is niet mogelijk.

 

 

Ik streef naar optimaal klusplezier. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft, stellen wij het zeer op prijs wanneer u dit aan ons kenbaar maakt.

U kunt techniekaatje bereiken via Karin@techniekaatje.nl of info@techniekaatje.nl 

Of bellen: 06 38029196 tussen 10:30 en 13:30 na 17:30

Bij voorbaat dank.

 

Karin

bottom of page